19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ดร.คมสันต์ ชุมอภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ให้เกียรติเป็นประธานการจัดลำดับการนำเสนอโครงงานฯ กิจกรรมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 13 โครงการห้องเรียนพิเศษฯกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 271 โครงงาน วันที่ 3 ธันวาคม 2564

Share