Scroll to Content

กิจกรรมของเครือข่าย

ผลงานเด่นของโรงเรียนในเครือข่าย

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ  รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ครูวิทยาศาสตร์ฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยแห่งชาติ สวทช.ภาคฤดูร้อน ปี 2566 จำนวน 7 คน