รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 22 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Virtual Young Scientist Competition 2020 : Virtual YSC 2020)
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ชื่อโครงงาน : การเปรียบเทียบสมบัติเชิงกลของสารตัวเติมหญ้าคาที่เผาที่อุณหภูมิแตกต่างกันกับเขม่าดำในผลิตภัณฑ์ยางพารา

ชื่อโรงเรียน : ปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย

รางวัล : ชนะเลิศสาชาเคมี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ เข้าร่วมการนำเสนอระดับประเทศ


รายชื่อนักเรียน :

  1. นายอรรณพ  จิตมาลย์         นักเรียน ม.6/15  (SMTE)

  2. นางสาวแพรวา  วิชาชัย        นักเรียน ม.6/15  (SMTE)

  3. นางสาวอรณิช  คำเหลือง      นักเรียน ม.6/15  (SMTE)

ครูที่ปรึกษา :

  1. นายอภิชาต  มีพรหม

  2. นางนงค์เยาว์  ธนาฤกษ์มงคล

ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท และเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท

รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23

(Young Scientist Competition : YSC2021) รอบนำเสนอผลงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อโครงงาน : ระบบตรวจจับป้ายจราจรอัจฉริยะ

ชื่อโรงเรียน : ปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย

รางวัล : รองชนะเลิศสาขาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายชื่อนักเรียน :

1. นายพุฒิพงศ์ อุ่นมะดี            นักเรียน ม.5/15 (SMTE)

2. นายธิติ ตุลยวรรธน์              นักเรียน ม.5/16 (SMTE)

3. นายธนบดี บุญณ์สะอาด         นักเรียน ม.5/16 (SMTE)

ครูที่ปรึกษา :

1. นายธนกฤต ช่วยแสง

2. นายศรีธร มูลมณี

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท และเงินทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงงาน 3,000 บาท