นายศุภกิจ สุกทน นักเรียน ม.4/16 (บ้านเขียวเสวย) ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เข้าร่วมโครงการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกทักษะวิจัย ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยของศูนย์วิจัยแห่งชาติ และศูนย์วิจัยพัฒนาเฉพาะทาง สวทช. ภาคฤดูร้อน ปี 2564 (ปีที่ 4) กับทีมนักวิจัยอาชีพ วันที่ 16 เม.ย. – 10 พ.ค. 2564 ในนามตัวแทนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (สพฐ.) เครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงการห้องเรียนพิเศษฯ กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ครูที่ปรึกษา : นายธนกฤต ช่วยแสง และนายกิตติ บุญปรุง