ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ในโครงการ “สะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 12 (Bridge 2 Inventor Challenge 2019) ในหัวข้อ “นวัตกรรมความปลอดภัยในการเดินทาง” (Innovation for Smart Mobility) จัดโดย บริษัท บริดสโตน (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศษสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเหรียญทอง พร้อมเงินเงินรางวัล 40,000 บาท นอกจากนั้นนักเรียนยังได้รับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีละ 40,000 บาท เมื่อเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึ่งนักเรียนที่ได้พัฒนานวัตกรรมจนได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ เป็นนักเรียนในโครงการ SMTE คือ


1. นายชนาธิป  พิลาคง  2. นายสิปปวิชญ์  ธรรมวิเศษ และ 3. นางสาววรรณวิสา  ขุนศักดิ์ณรงค์

ครูที่ปรึกษา นายธนกฤต  ช่วยแสง โดยนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล คือ “ระบบความปลอดภัยรถยนต์อัจฉริยะ (Smart Car Intelligent)”

ภาพประกอบเพิ่มเติม :  http://www.schoolptk.ac.th/main/index.php/techno-education/39-2020-02-14-09-07-48/369-bridge2inventor-2019