กำหนดการนำเสนอผลงานนักเรียน
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13
เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น


Share