ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมีประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 ลงนามโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ในขณะนั้น

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็น 1 ใน 9 เครือข่าย ที่ดำเนินภารกิจหลักโดยใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างสถานศึกษาที่จัดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ปัจจุบันห้องเรียนพิเศษในโครงการดังกล่าว ใช้ชื่อว่า โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เดิมทีมีจำนวนโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 195 โรงเรียน ต่อมามีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก 25 โรงเรียนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 18 เมษายน 2560 ดังนั้น จึงมีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้นทั่วประเทศ จำนวน 220 โรงเรียน แบ่งออกเป็น 9 เครือข่าย และมีจำนวนโรงเรียนในแต่ละเครือข่าย ดังนี้

  1. เครือข่ายภาคเหนือตอนบน มีจำนวน 23 โรงเรียน
  2. เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง มีจำนวน 19 โรงเรียน
  3. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีจำนวน 32 โรงเรียน
  4. เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีจำนวน 28 โรงเรียน
  5. เครือข่ายภาคกลางตอนบน มีจำนวน 29 โรงเรียน
  6. เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง มีจำนวน 27 โรงเรียน
  7. เครือข่ายภาคตะวันออก มีจำนวน 20 โรงเรียน
  8. เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มีจำนวน 24 โรงเรียน
  9. เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง มีจำนวน 18 โรงเรียน

รายชื่อของแต่ละโรงเรียน ในแต่ละเครือข่าย สามารถดาวน์โหลดได้จากคำสั่งนี้