1. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

ผลงานระดับชาติ

 1. โครงงานวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ปี 2561 นางสาวปิยานุสรณ์ ไชยสีหา นางสาวภัทรพรรณ ชัยเนตร
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
  1. นายกฤตพิชญ์ แก่นนาคำ
  2. นางสาวจุฑามาศ รังษา
  3. นายวุฒิชัย สุริยะ
  4. นายทินภัทร จันทร์พิมพ์
 3. นางสาวพิมพ์วลัฬญ์ เฉลิมพานิช ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ SAKURA SUPER SCIENCE HIGH SCHOOL ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562
 4. นางสาวเกวลิน ศาสตราวาหะ  ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thai Science Camp ได้ร่วมนำเสนอโครงงานที่ประเทศออสเตรเลีย

2. โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

ผลงานระดับชาติ

 1. ได้รับคัดเลือกและรับทุนการศึกษา 5000 บาท การประกวดโครงการ Thailand Science project grand award 2018 รอบ best of category สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี วันที่ 19 – 21 สิงหาคม 2561
 2. ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย 3 เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ((International Young physicists’ Tournament: IYPT) ครั้งที่ 32 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ โดยเข้าค่ายในวันที่ 25-29 มี.ค. 2562 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 3. ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท และทุนในการทำวิจัย 10,000 บาท การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 “ผลของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนสุขภาพกับสภาวะโลกร้อน มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 4. สำรองอันดับ 1จากการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน Genius Olympiad 2019 ณ เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา แข่งขันระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลเบญจา กรุงเทพมหานคร
 5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2561 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียน ดังนี้
  1. นายไตรรัตน์ บำรุงจิต
  2. นายกันตินันท์ ปินใจยศ
  3. นางสาวรินรดา อังวราวงค์
  4. นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม
  5. นางสาวรุ่งตะวัน สุทโธ
 6. นางสาวจุฬารัตน์ บุญมาธรรม ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ SAKURA SUPER SCIENCE HIGH SCHOOL ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562
 7. นางสาวรินรดา อังวราวงค์ ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ Thai Science Camp ปีการศึกษา 2561 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าค่าย International Research School ณ ประเทศรัสเซีย

ผลงานระดับนานาชาติ

 1. รางวัล  2018 GENIUS Olympiad Honors Awards” การประกวดโครงงานโอลิมปิกวิชาการ (Genius Olympiad 2018) ณ  เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. พร้อมได้รับทุนสนับสนุน ระหว่างวันที่ 10-19 มิถุนายน 2561
 2. ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 31 (International Young physicists’ Tournament: IYPT 2018) ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้อันดับที่ 19 ของโลก

3. โรงเรียนอนุกูลนารี

ผลงานระดับชาติ

 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561 วันที่ 21 พ.ย. 2561
 2. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
 3. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

4. โรงเรียนวาปีปทุม

ผลงานระดับชาติ

 1. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
 2. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 3. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
 5. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
 6. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง
 7. การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6       รางวัลเหรียญเงิน
 8. การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง
 9. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทองแดง
 10. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง
 11. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 12. การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 13. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน
 14. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 15. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 16. การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 17. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน   
 18. การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 19. การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน
 20. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญเงิน
 21. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
 22. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 23. การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 24. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 25. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง
 26. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญเงิน
 27. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6  รางวัลเหรียญทอง
 28. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6    รางวัลเหรียญเงิน
 29. การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 รางวัลเหรียญทอง

5. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

ผลงานระดับชาติ

 1. เข้าแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับประเทศ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลส กรุงเทพมหานคร
  1. นายเจตพร  ค้าทวี
  2. นายรวัชญ์  วงศ์พล
  3. นางสาวจีรนันท์  ศิริสวัสดิ์
  4. นางสาวธิติสุดา  พิมทอง
  5. นางสาวนุชจิรา  โยลัย

6. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

ผลงานระดับนานาชาติ

 1. การเข้าร่วมโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 6 มิถุนายน 2560
 2. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ 11th Regional Congress Search for SEAMEO young Scientists โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการศึกษาธิการ ประเทศมาเลเซียและสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561
 3. เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ International Youth Robot Competition 2019 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่  2-4 สิงหาคม 2562
  3.1 รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัย (Autonomous Rescue)
  3.2 รางวัลรองชนะเลิศ หุ่นยนต์กู้ภัย (Autonomous Rescue)
  3.3 รางวัลรองชนะเลิศ หุ่นยนต์ขนส่งอุปกรณ์ (Transporter)
 4. เข้าร่วมการจัดแสดงและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติในงาน international Exhibition ผลงานผลิตภัณฑ์ข้าวตอกบรรจุสารสกัดยีสต์โปรตีนไฮโดรเซทและสารสกัด จากสะเดา และใบแมงลักคาเพื่อล่อและกำจัดแมลงวันทองในสวนผลไม้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย วันที่ 22-26 2562

7. โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ผลงานระดับนานาชาติ

 1. รางวัล Second Prize Physical Science Category ระดับนานาชาติ ในการประกวดโครงงาน​ The​ 5th ASEAN Student​ Science​ Project​ Competition​: ASPC​ 2019​ โครงงานเรื่อง แผนที่ดวงจันทร์ พัฒนาโดย นายศิริสัก เดชะวรานนท์ ครูที่ปรึกษา ครูเมฆา ดีสงคราม ระหว่าง​ 21​-27​ กรกฎาคม​ 2562​ ณ​ องค์การพิพิธภัณฑ์​วิทยาศาสตร์​แห่งชาติ
 2. โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่น 7 : Lunar wheel แผ่นหมุนดวงจันทร์ สื่อการเรียนรู้เรื่องการดูดวงจันทร์ ทำให้เข้าใจเรื่องปรากฏการณ์ข้างขึ้น ข้างแรม เป็นส่วนหนึ่งในวิชาดาราศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา  หน่วยงาน : มูลนิธิสยามกัมมาจล (The Siam Commercial Foundation)
 3. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ  International Robot Olympiad Camp 2019 ณ เมืองอิลชาน ประเทศเกาหลีใต้
  3.1 นายประภพ พันธรักษ์  ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Robot Gathering
  3.2 นายเลิศพิพัฒน์ นครินทร์สาคร ได้รางวัล Technic Award จำนวน 4 รางวัล

8. โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

ผลงานระดับชาติ

 1. เหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 การแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์” ในระหว่างวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์

9. โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ผลงานระดับชาติ

 1. ชื่อรางวัล : รางวัลเหรียญเงิน (Silver Award)
 2. ชื่อรางวัล : รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม (Best Techniques Award) วันที่ : 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียด : การแข่งขันระดับประเทศ “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ” โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 (B2i Challenge 2018) ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานที่จัด : บริษัท ไทยบริดสโตน จำกัด  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นักเรียนเจ้าของโครงงาน :
  2.1 นายสธน  สุวรรณนารี ม.5/15
  2.2 นางสาวจิรพร  วนานุกูล ม.5/15
  2.3 นางสาวบุญญา  พรหมสูตร ม.5/15
  2.4 นายณัฐวุฒิ  เจือไธสง ม.5/15
  ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นายธนกฤต  ช่วยแสง

10. โรงเรียนเลยพิทยาคม

ผลงานระดับชาติ

 1. นางสาววิจิตรา ชัยจันทร์ ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ SAKURA SUPER SCIENCE HIGH SCHOOL ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562

11. โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ผลงานระดับชาติ

 1. นางสาวษริดา  สวัสดิ์จู  ได้รับการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ SAKURA SUPER SCIENCE HIGHT SCHOOL ปีการศึกษา 2561 ณ ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 9-15 มิถุนายน 2562