ทำเนียบประธานเครือข่ายฯ

นายวิรัช  เจริญเชื้อ
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 – 2557
นายวีระเดช  ซาตา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
พ.ศ.2557 – 2562
นายศักดาเดช  ทาซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
พ.ศ.2563 – 2564

ทำเนียบผู้ประสานงานเครือข่ายฯ

นางสาวชูจิต  บุตรดี
ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ
พ.ศ. 2550 – 2560
นางศิริรุ่ง  ดนตรี
ผู้ประสานงานเครือข่ายฯ
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน