ประธาน

นายคมสันต์ ชุมอภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

รองประธาน

นายเทอดเกียรติ  ขันธ์พิมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นายมณูญ  เพชรมีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวาปีปทุม

นายยงค์ยุทธ  เขื่อนขันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

นายธวัช ทุมมนตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

นายสุขเกษม พาพินิจ

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

กรรมการ

นายเรืองยศ  แวดล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณวัตร

นางทวีภรณ์  วรชิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์

นายศักดาเดช  ทาซ้าย

ผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นางวลักขณา  สาระกิจจานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู

นายสุนทร  สีหานาม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด

นายศรีทัศน์ วิรัสวา

ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

นายพิพัฒน์  ศรีสุขพันธ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

นายฉัตร สิงห์บุราณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

ว่าที่ ร.ต.ดร.สุกิจ  ศรีพรหม

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเอกชัย  บุตรแสนคม

ผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

นางทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

นายสมทรัพย์  ภูโสดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือวิทยาคาร

นายธวัช  บรรเลงรมย์

ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายประสุข  ศรีจันทร์

ผู้อำนวยการโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

นายบรรจง  ศรีประเสริฐ

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นายประพันธ์  ขันโมลี

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี

นายศิริ ธนะมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายวิชัย  ปุรัน

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม

นายอุเทณร์  ขันติยู

ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

นายณัฏฐ์ณชัย  เบี้ยวเก็บ

ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นางนิตยวรรณ  อเนกแสน

ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

นายเทิดทูน สุจารี

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศึกษา

ดร.นิพนธ์  ยศดา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสารคามพิทยาคม

นายเอกรักษ์  สารปรัง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี

ว่าที่ ร.ต.สมประสงค์  วงษ์อุบล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี ราชินูทิศ

นายสาส์นลิขิตชัย  พลไธสง

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

คณะกรรมการเครือข่ายฯ

นายภาณุพงศ์  แสนท้าว

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ กาฬสินธุ์

นางรัตนา  ลครรำ

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

นางไพรินทร์  เจริญศิริ

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

นางสาวกุลธิดา  ทีน้อย

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

นางปริญญา  ชังคะนารถ

โรงเรียนกัลยาณวัตร

นายสรัล  วันทอง

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู

นายนราวุธ  ซื่อความซื่อ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยเอ็ด

นายศตายุ นุ่นสวัสดิ์

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร

นางกาญจนา  ทองจบ

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

นางแก่นจันทร์  งิสันเทียะ

โรงเรียนชุมแพศึกษา

นางสาวดลนภา  พรรื่นเริง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจิตเอก  โคตรพิศ

โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา

นางสาวใยฟ้า  หาญมนตรี

โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

นายปองดี  ไชยจันดา

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

นายจตุพร  นามบุปผา

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายคฑาวุธ  อ่อนผุย

โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

นางสาวรุจิรา  ทองศรีสุข

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นางจุไรรัตน์  ธนยั่งยืน

โรงเรียนผดุงนารี

ว่าที่ พ.ต.ปัญจา  อุ่นพิกุล

โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

นายเจษฎา  กาจนาจินดานันต์

โรงเรียนเลยพิทยาคม

นางสาวนิจวรรณ  พิมคีรี

โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ว่าที่ ร.อ.ศุภกฤต  เรืองสมบัติ

โรงเรียนวาปีปทุม

นางสาวศิริพร นามแก้ว

โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

นายคมกริช บุตรอุดม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี

นายเมฆา  ดีสงคราม

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

นายศักดิ์ชัย  วงษ์วิลาศ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

นายรัฐพล  แสนมิตร

โรงเรียนสตรีศึกษา

นายสวัสดิ์  จันทมนตรี

โรงเรียนสารคามพิทยาคม

นายนิเวศน์  ชารี

โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร

นางชนิกา  ลุสำเร็จ

โรงเรียนอนุกูลนารี

นางสาวสุวรักษ์  สุวรรณไตร

โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา

นางสาวพัฒนี  พันธผล

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

กรรมการและเลขานุการ

นางศิริรุ่ง  ดนตรี

ผู้ประสานงานเครือข่ายห้องเรียนพิเศษฯ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเฉลิมขวัญ ภูมี

นางณัติพร บุตรตรา

นางสาวพิรุณรัตน์ ขาวไชยมหา